Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Everybody is a poet

Autorka: Milena Vaňková

"Dnešní děti nečtou", je obvyklé povzdechnutí rodičů i učitelů. Tím spíše nečtou poezii. Zkusme alespoň při hodinách angličtiny děti motivovat a zaujmout je texty, které jsou jim blízké.V angličtině při hlasitém přednesu i jednoduché věty a nebásnické obraty zní libozvučně a zajímavě. Tento článek se zaměřuje na několik aktivit, které lze aplikovat i na jiné básně a autentický materiál. Ne všechny aktivity se hodí do každé třídy. Překvapilo mě, že motivováni a zaujati byli i studenti ve věkové skupině 15–18 let. Jejich básně byly vtipné a pochopitelně bohaté vzhledem k jejich jazykové úrovni. Avšak aktivity jsou vhodné i pro úroveň A2 a B1, spíše záleží na originalitě žáků a ochotě přijmout hru na "básníky".

Aktivita I – Báseň motivovaná vyučovacími předměty

Postup při hodině:

  1. Brainstorming – jaké předměty vyjmenuješ anglicky a jaké pocity se ti vybaví? Můžeme na tabuli/smartboardu napsat přídavná jména, např. awful, awesome, average, great, cool, boring, difficult, amazing, hard, nightmarish, motivating. Žáci je rozdělí na kladné a záporné, hledají synonyma apod.
  2. Žáci vysvětlí výrazy silně vytištěné  - podle úrovně třídy česky či anglicky 
  3. Společné čtení básně a překlad
  4. Žáci si vyberou  4-5 předmětů a zkusí napsat několik veršů  

Výstup záleží na učiteli a charakteru třídy. Osvědčil se mi  tento postup: vytvoření několika veršů ve dvojici při hodině, dobrovolníci je přečetli před třídou. Stejný úkol dělali individuálně doma a přinesli za týden na výuku. Lze zvolit několik variant – každý přinesený verš bez ohledu na úroveň ocenit známkou, nejlepší práce přečíst před třídou, dát na nástěnku, nechat vytvořit ilustrovaný plakát a vystavit.

One Out of Sixteen – Shel Silverstein

I´m no good at History,
Science makes no sense to me,
Music is a mystery,
English is no friend to me,
Math is my worst enemy,
Economics tortures me,
Gym takes too much energy,
Reading is a chore to me,
Geography just loses me,
I hate Sociology,
Chemistry confuses me,
I barf in Biology,
Astronomy´s just stars to me,
Botany´s just flower smelling,
Even Art´s too hard for me.
Well, at least I´m good at Speling!

Aktivita II – Práce s limeriky

(popis básnického typu a její vznik můžeme najít na wikipedii)

Postup při hodině:

  1. Společné čtení první básně, zdůraznění přízvučných slabik a přibližný překlad
  2. Žáci ve dvojicích vytvoří pravidla pro počet slabik v limeriku
  3. Žáci přečtou anglickou charakteristiku, dosadí místo písmene X číslo řádku básně  a porovnají s vlastními pravidly
  4. Žáci ve dvojicích "rozmotají" tři limeriky a pokusí se charakterizovat jejich obsah     

Výstupem by měla být vlastní báseň. Nemusíme lpět na striktním dodržování počtu slabik, můžeme zadat jako dobrovolný úkol. Variantou pro ostýchavé (líné) žáky je možnost zadat jako úkol nalezení vtipného limeriku na Internetu a případně přednést ve třídě s vlastním překladem.

Edward Lee – There Once Was a Person

There once was a person from Lyme
Who married three wives at a time
When asked "why a third?"
He replied, "one´s absurd!"
And bigamy, "Sir, is a crime!"

K bodu 3:

A limerick is an X–line poem with a funny point, written in a certain pattern and rhythm. The rhyme pattern is AABBA. Lines X, X and X rhyme and lines X and X rhyme.

K bodu 4:

A musician who came from Hong Kong
Who dreamed he was eating his shoe
But the song that he wrote
With a terrible fright
For careless old people like you!
There once was an old man from Crewe
Once dropped her false teeth in the stew
Said a sensitive waiter
Was all on one note
And found it was perfectly true.
A certain old lady from Crewe
Composed a new popular song
He woke up in the night
It’s horrid to cater
Though it sounded superb on a gong.

Řešení:

A musician who came from Hong Kong
Composed a new popular song
But the song that he wrote
Was all on one note
Though it sounded superb on a gong


There once was an old man from Crewe
Who dreamed he was eating his shoe
With a terrible fright
He woke up in the night
And found it was perfectly true.


A certain old lady from Crewe
Once dropped her false teeth in the stew
Said a sensitive waiter
It’s horrid to cater
For careless old people like you!| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 21. 02. 2014 | 1246 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5