Metodické kabinety pro DVPP
v Karlovarském kraji

Finanční gramotnost na základní škole

Autor: Milan Šatra

V posledních letech se v české společnosti objevil obrovský problém s finanční negramotností značné části populace. Neznalosti z oblasti finančního světa přivedly řadu jednotlivců i rodin do svízelné finanční situace, v krajním případě až do dluhové pasti. Česká vláda se tento problém snaží řešit různými vzdělávacími aktivitami pro dospělé, ale zcela logicky vznikl požadavek na zahájení základního finančního vzdělávání již na základní škole.Podpora základů finančního vzdělávání na základní škole byl deklarován různými oficiálními dokumenty (dne 7. 12. 2005 vláda České republiky usnesením č. 1594 uložila ministru financí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministru průmyslu a obchodu připravit materiál Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, v prosinci 2007 proběhla aktualizace tohoto dokumentu v souladu se Strategií finančního vzdělávání, jejíž součástí jsou Standardy finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání) a po praktické stránce pak především zařazením této oblasti do projektu EU peníze školám v oblasti VI. Byla zde vyjádřena jednoznačná finanční podpora pro vznik digitálních učebních materiálů přímo na základních školách. Na naší škole jsme uvedené "šablony" také využili a pro ověření vzniklých DUMů byl do výuky zařazen v 8. a 9. ročníku nepovinný předmět Finanční gramotnost. Výuka tohoto předmětu nám jednoznačně potvrdila jeho nutnost a obrovskou užitečnost. Zároveň nám dokázala, že je mimořádně vhodné shromáždit veškeré poznatky a kompetence z oblasti finanční gramotnosti z různých společenských a přírodovědných předmětů do jednoho specializovaného a tak předávat potřebné vědomosti, dovednosti a kompetence žákům uceleně. Jeho zařazení v tomto školním roce mezi předměty povinné nám dosavadní zkušenosti jen potvrdily.

V současné době došlo k úpravě Rámcového vzdělávacího programu, kdy je již zařazení vzdělávání finanční gramotnosti zařazeno mezi povinné v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Všechny základní školy nyní stojí před vskutku nerudovskou otázkou "kam s ní?". Rád bych nyní předal naše zkušenosti s výukou finanční gramotnosti na naší škole a částečně tím i polemizoval s doporučeními obsaženými v Interaktivním průvodci změnami RVP na webu www.rvp.cz. Zároveň upozorňuji, že se veškeré úvahy a doporučení týkají pouze výuky na 2. stupni základní školy a jim odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, pro které jsou změny Rámcového vzdělávacího programu stejně závazné jako pro základní školy, neboť poskytují stejné základní vzdělání.

Závazný dokument Rámcový vzdělávací program definuje požadované výstupy na konci školní docházky, nedefinuje však jejich způsob dosažení v průběhu času, tj. v rámci jednotlivých ročníků. Interaktivní průvodce na webu www.rvp.cz však obsahuje doporučené rozložení požadovaných výstupů do jednotlivých ročníků v rámci výuky oblasti Člověk a společnost (zpravidla předmět Základy společenských věd, Občanská nauka apod.), případně některé pasáže v oblasti matematiky (finanční matematika). V podstatě se jedná o řešení ve formě průřezových témat. Je ale otázkou, zda by nebylo vhodnější shromáždit všechny požadované výstupy do jednoho specializovaného předmětu. S tím se také nesou otázky kdy tento předmět zařadit do výuky a kdo ho bude vyučovat.

Na naší škole jsme na základě ověřování DUMů došli k následujícím zjištěním a závěrům:

 • Pokud má být výuka finanční gramotnosti účinná, musí se odehrávat pokud možno ve spolupráci s rodinou. Rodiče však o finančních záležitostech rodiny se svými dětmi v mladším věku prakticky nehovoří. Proto je celá řada požadovaných výstupů dosahována jen na základě teoretických úvah v rámci výuky ve škole. Situace se mění až v době plánování dalšího vzdělávání na střední škole, čili v 9. ročníku.
 • Řada žáků se s otázkami finanční gramotnosti setkává po praktické stránce až ve starším věku (14 – 15 let). Do té doby jsou pro ně velmi fiktivní.
 • Většina žáků nedostává od svých rodičů pravidelné kapesné a není tak nucena se o své finanční prostředky starat.
 • Ve 14 - 15 let zakládá řada rodičů svým dětem dětské nebo studentské účty v bankách.
 • Většina žáků teprve ve věku 14 - 15 let rozumově i společensky dozrává pro nutnost chápání požadavků finanční gramotnosti.
 • Je vhodné žákům poskytnout ucelené finanční vzdělání před odchodem na střední školu, což je právě okamžik, kdy dochází k částečnému finančnímu osamostatnění žáků (hospodaření s vlastními finančními prostředky – kapesné, mzda z brigád apod.)
 • Závěr: optimální je zařazení specializovaného předmětu finanční gramotnosti do výuky 9. ročníku.

V případě, že se škola rozhodne podobně jako u nás zařadit výuku finanční gramotnosti v podobě nového předmětu, je nutné někde získat hodinu ve vzdělávacím plánu. Na naší škole jsme volili nejjednodušší a nejlogičtější možnost – úpravu obsahu předmětu Základy společenských věd (vypuštěním všech pasáží spojených s požadovanými výstupy v oblasti finanční gramotnosti) a jeho nahrazení v 9. ročníku novým povinným předmětem Finanční gramotnost.

Následuje otázka volby vyučujícího. Osobně jsem přesvědčen, že finanční gramotnost by měl být schopen odučit kterýkoliv z členů pedagogického sboru, neboť předpokládám, že většina z nás by měla být finančně gramotná. Vzhledem k zařazení do vzdělávací oblasti je však tato výuka nejblíže právě vyučujícím společenskovědních předmětů. Vzhledem k zařazeným oblastem finanční matematiky je možnou volbou i vyučující matematiky.

Přestože je výuka finanční gramotnosti vlastně úplně nová, lze již nyní využívat poměrně velkého množství tištěných i elektronických zdrojů. Proto doporučuji, aby se větší část výuky finanční gramotnosti odehrávala v učebně informatiky, aby žáci v co největší míře pracovali právě s dostupnými elektronickými zdroji (zvláště pak webovými stránkami finančních institucí).

Výukové zdroje

V oblasti tištěných zdrojů se v současnosti jedná o následující tituly:

 • NAVRÁTILOVÁ, Petra. Finanční gramotnost: učebnice žáka. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 72 s. ISBN 978-80-7402-106-0.
 • NAVRÁTILOVÁ, Petra. Finanční gramotnost: učebnice učitele. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, 120 s. ISBN 978-80-7402-107-7.
 • KAŠOVÁ, Jitka a Lukáš ISTENČIN. Výchova k finanční gramotnosti: učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2012. ISBN 978-80-7238-107-4.
 • KAŠOVÁ, Jitka a Lukáš ISTENČIN. Výchova k finanční gramotnosti: příručka učitele pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2012. ISBN 978-80-7238-176-0.
 • SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: manuál pro učitele. 1. vyd. Ilustrace Kameel Machart. Praha: Scientia, 2008, 197 s. ISBN 978-808-6960-401.
 • SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit 1. 1. vyd. Ilustrace Kameel Machart. Praha: Scientia, 2008, 75 s. ISBN 978-808-6960-418.
 • SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: pracovní sešit 2. 1. vyd. Ilustrace Kameel Machart. Praha: Scientia, 2008, 60 s. ISBN 978-808-6960-425. 
 • KAŠOVÁ, Jitka. Finační gramotnost I.: Praktické náměty k výuce finanční gramotnosti na ZŠ. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-86307-45-9.
 • STEHLÍKOVÁ, Jana a Marie HORÁČKOVÁ. Finační gramotnost II.: Praktické náměty k výuce finanční gramotnosti na ZŠ. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-86307-44-2.

V oblasti elektronických zdrojů je pak nabídka mnohem bohatší, uvádím zde jen výběr:

 • webové stránky finančních institucí (banky, směnárny, úvěrové společnosti, úřad práce)
 • webové stránky obsahující digitální učební materiály
  • www.dumy.cz
  • www.nuov.cz/financni-gramotnost
  • www.dolceta.eu
  • www.rozumimepenezum.cz
  • www.moneymanie.cz
  • www.dnesni-financni-svet.cz
  • www.ghetout.cz
 • specializované finanční webové stránky (články, online kalkulačky, testy)
  • www.mesec.cz
  • www.finance.cz
  • http://finance.idnes.cz

Doufám, že tento článek bude užitečným zdrojem informací pro všechny školy, které budou řešit problém povinného zavedení výuky finanční gramotnosti do svých školních vzdělávacích programů pro příští školní rok nebo se pro změnu rozhodnou v pozdějších letech.| Redaktor: Petr Chlebek | Vydáno dne 18. 06. 2013 | 1454 přečtení | Tisk |
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5