Křišťálová noc na Sokolovsku aneb příklad využití dobových fotografií pro výuku problematických kapitol z dějin 20. století

Redaktor: Petr Chlebek <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Sekce společenskovědní, Vydáno dne: 24. 10. 2013


Autor: Vladimír Rozhon

Holocaust zaujímá jedno z předních míst ohledně celé řady problematických kapitol dějin 20. století. Nelze jej opominout, ale vzhledem k hloubce tragédie, jež je s ním spojena, je to kapitola, která mnohým činí přirozeně problémy. Následující řádky nabízejí jednu z možností, jak propojit regionální dějiny s těmi "velkými" a jak tuto problematickou kapitolu pojmou z trochu jiného pohledu.Na internetových stránkách Zaniklé obce a objekty1) je série fotografií sokolovské (falknovské) synagogy včetně té, jež zachycuje objekt plně zachvácený plameny.2) Právě tato fotografie může posloužit jako inspirativní zdroj pro tvorbu hodiny či jako výchozí materiál s možností celé řady úloh a aktivního zapojení žáků.

Jen pro doplnění dodejme, že Sokolov (Falknov), kde převažovalo německé obyvatelstvo, spadl po mnichovských událostech do německého záboru a stal se tak součástí nacistické říše. Již před prvním říjnem i zde vystupovaly na povrch silné antisemitské tendence, což se projevilo na zásadním úbytku židovského obyvatelstva, takže v podzimních měsících roku 1938 se v samotném Falknově nacházelo už jen několik jedinců, kteří byli dle norimberských zákonů označováni za Židy.

Organizovaný říšský pogrom, známý jako křišťálová noc se odehrál 9. a 10. listopadu 1938 nejenom v samotném nacistickém Německu, ale i na územích v té době jím ovládaných, tedy v Rakousku a v Sudetech.

Plameny ze sokolovské synagogy vyšlehly kolem čtvrté hodiny odpolední. Krátce na to přijeli k požáru místní hasiči, ale ti jen hlídali, aby se plameny nepřenesly na okolní budovy. Kromě hasičů asistoval hrůznému divadlu početný dav "čumilů" včetně obyvatel přilehlých obcí Svatavy a Dolního Rychnova. Asi po hodině se prolomilo první patro a kolem šesté se zřítila kopule. Trosky doutnaly ještě druhý den. Fanatický dav si vybil svou zlost i na náhrobcích židovského hřbitova. (Podobný scénář se odehrál například v Kynšperku či v Karlových Varech – zůstaneme-li v regionu.)3)

Fotografie hořícího objektu (byť černobílá) je dynamická a při troše snahy přináší příběh, takže může žáky zaujmout či vyvolat jejich zvědavost. Navíc můžeme pro doplnění použít fotografii pamětní desky nainstalované na budově bývalého hotelu Ohře naproti 2. ZŠ ("Centrálce").

Žákům je tak předložen příběh, kterému by oni sami měli dát patřičný rámec a jenž s sebou nese celou řadu základních otázek:

Ruku v ruce s úvodními otázkami nastupují základní pojmy, s nimiž se žáci setkávají a s nimiž musí zákonitě pracovat:

Záleží na věku a předchozích znalostech žáků a zejména na pedagogovi a též na tom, kolik času může dané problematice věnovat. Najde-li se však prostor a čas, je možno vycházet z výše naznačené situace. Úvodem tedy předložíme žákům fotografii, přičemž může nastat situace, že některý z nich snímek pozná a identifikuje událost. V takovémto (ideálním) případě můžeme využít situace a dobrat se společně kýženého výsledku. Ovšem podstatně pravděpodobnější je, že vysvětlení okolností a uvedení do problematiky bude úkolem pedagogovým. A jen na něm záleží, jak bude pokračovat dál.

Zmiňovaný snímek může tedy (velice dobře) sloužit jako doprovod "klasicky" pojaté hodiny, ale též jako inspirativní úvod k nějakému dlouhodobějšímu úkolu či samostatné práci. Mně se osvědčilo zadání samostatné práce s výstupem v powerpointové prezentaci, ale mým cílem není předkládat nějaký návod, nýbrž případného zájemce pouze inspirovat.

Poznámky (vhodné zdroje):

  1. http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4099 1)
  2. http://www.holocaust.cz/cz/document/DOCUMENT.ITI.31603 1)
  3. http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=94987 2)
  4. http://www.holocaust.cz/cz2/resources/pres/kristalovanoc70/kristalovanoc70 3)

Doporučená literatura:

  1. PROKOP, Vladimír: Kapitoly z dějin Sokolovska. Okresní muzeum, Sokolov 1994
  2. KAFKOVÁ, Helena: Fragmenty křišťálové noci na Sokolovsku In: http://www.holocaust.cz/cz2/resources/texts/kavkova-fragmenty_kristalove_noci_na_sokolovsku