Archeoskanzeny a centra experimentální archeologie aneb pravěk a raný středověk promlouvá k dnešku (1. část)

Redaktor: Petr Chlebek <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Sekce společenskovědní, Vydáno dne: 03. 05. 2013


Autor: Jaroslav Staněk

Asi nemusím kolegy dlouze přesvědčovat o tom, že výuka mimo školní lavice je vždy vítaným zpestřením nejen pro žáky. To, co zaručuje živost vyučování mimo školní budovy, je především změna prostředí a dotek s bezprostřednější zkušeností než s tou, s níž přicházejí žáci do kontaktu během většiny školního roku.V polovině devadesátých let jsme s kolegy z ašského gymnázia navštívili Dánsko. Poblíž přístavního patnáctitisícového města Nykøbing  na ostrově Falster jsem poprvé procházel po replice raně středověké vesnice z vikingských časů. Dánští kolegové nás seznamovali s jejím fungováním.  Vysvětlovali, že děti z okolních škol ji nenavštěvují s vyučujícími pouze jednodenně nebo o víkendech, ale že si v létě, o prázdninách, mohou vyzkoušet i několikatýdenní pobyty v ní a mohou si na vlastní kůži prožít činnosti, které jejich předci absolvovali před více než tisícem let.  A to včetně pečení chleba, výroby keramiky, opravy domů, pěstebních a chovatelských prací, konstrukcí obléhacích praků a plavby na drakarech.

Archeoparky, archeoskanzeny, centra experimentální archeologie, muzea pod širým nebem jsou ideálními místy pro výuku živé historie, historie dotykem. Jedná se o repliky stavebních komplexů, které se nacházely na našem území v rozmezí několika tisíciletí, od neolitických a eneolitických domů, přes keltská hradiště až po raně středověké germánské nebo slovanské osady, tedy po dobu velkomoravskou. Některá z nich nabízejí nejen prohlídky obydlí ale i ukázky řemeslných prací - výrobu hrnčířskou, textilní nebo tavbu a zpracování kovů, tvorbu nástrojů, pěstební polní práce, způsoby zhotovování člunů. V archeoskanzenech lze úspěšně realizovat učivo vzdělávacího oboru Dějepis jak pro základní školy, tak pro gymnázia, jak je zavádí RVP. Konkrétně se jedná o učivo neolitu, doby bronzové a železné a z oblasti středověku o učivo venkov a zemědělství, rozvoj řemesel a středověkou kolonizaci. Dalším kladem je možnost začlenění průřezových témat RVP pro gymnázia. Z Osobnostní a sociální výchovy se nabízejí tematické okruhy Seberegulace a efektivní řešení problémů, Sociální komunikace, Spolupráce a soutěž, z Enviromentální výchovy okruhy Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí.

Březno - píska a mlýnek

V archeoskanzenech lze vyzkoušet nefalšovanou přípravu denního chleba. Rotační mlýnek na obilí a pec na přípravu placek, chleba z něj.

Za zásadní problém, s kterým se kolegové – organizátoři budou muset utkat, považuji relativně nesnadnou dostupnost objektů z měst karlovarského kraje. Když jsem plánoval exkurze, většinou jsem k návštěvě archeoskanzenu připojil některé historicky, ale i přírodně zajímavé lokality buď na trase, nebo v okolí experimentálně archeologických center. Pak lze výlet rozložit do dvou dnů, s možností přespání žáků v objektu archeoskanzenu (to je samozřejmě nutné domluvit s provozovateli, neboť tuto možnost nabízejí pouze některé z nich).