Adaptační kurzy ve škole

Redaktor: Petr Chlebek <pchlebek(at)gmail.com>, Téma: Sekce společenskovědní, Vydáno dne: 20. 02. 2013


Autor: Radek Kváča

Jako příklad dobré praxe může sloužit aktivita umožňující osobnostní a sociální výchovu v průřezovém tématu Člověk a společnost.Adaptační kurzy mají na naší škole (Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech) již dlouhou tradici. První se uskutečnily před osmi lety a od té doby se pravidelně opakují každý rok a rádi bychom v nich pokračovali i nadále. Prvotní záměr vycházel z naší spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech a byl ovlivněn také školením v rámci primární prevence, které vedli PhDr. Helena Vrbková a PhDr. Richard Braun.

Proč adaptační kurzy?

Cílem bylo vytvořit pozitivní emoční zázemí a kvalitní interpersonální vztahy pro nově příchozí žáky gymnázia, budovat příjemné sociální prostředí kolektivu třídy, zvýšit vliv žákovské samosprávy a zefektivnit činnost třídního učitele a školního metodika prevence a výchovného poradce, a dále provést hloubkovou diagnostiku osobnosti dětí. Ke spolupráci jsme vyzvali pracovnici PPP v Karlových Varech, která má na starosti primární prevenci, paní Mgr. Fialovou. Náplní adaptačního kurzu byly zážitkové hry a psychodiagnostické techniky, které vedly lektorky z PPP, třídní učitel sloužil hlavně jako pozorovatel chování dětí.

V další fázi vývoje adaptačních kurzů jsme rozhodli rozšířit program o další prvky, využít pro vedení kurzů hlavně učitele z naší školy a zapojit do projektu nově nastupující primy i první ročníky gymnázia.

Obsahem kurzů se kromě zážitkových her a technik, které probíhají hlavně v odpoledních a večerních blocích staly také prvky branné výchovy a zdravovědy (např. střelba ze vzduchovky, základy první pomoci). Program jsme také rozšířili o sportovní vyžití (základy raftingu, horolezectví), různé kolektivní míčové hry (ringo, volejbal), pohybové hry, práci s mapou, orientační závody, základy geocachingu, slackline aj. Výhodné je také využít konkrétního místa konání kurzu a navštívit místní přírodní, kulturní, technické či historické pamětihodnosti a spojit takovou exkurzi s nějakou hrou. Večer jsme pro děti připravovali samozřejmě táborák, většinou spojený s noční hrou nebo orientačním závodem. Dobrým nápadem je také případná návštěva lanového centra.

Využití prvních zkušeností

V současné době se nacházíme v nové fázi adaptačních kurzů. Oddělili jsme obsahově program pro primy a první ročníky. Program pro první ročníky zůstává tradičně zachován. V primách vycházíme z následující představy. Nerozdělujeme žáky čistě administrativně do dvou tříd, ale k jejich individuálnímu rozdělení dochází až na závěr adaptačního kurzu na základě předchozího pozorování, jednoduchých sociometrických technik, zážitkových her apod. Cílem je vytvořit dva rovnocenné kolektivy, kde se žáci cítí příjemně, zamezí se případné šikaně a vytvoří se nové pozitivní sociální vazby.  Třídní učitelé již nefungují jako pouzí pozorovatelé, ale aktivně se do jednotlivých činností zapojují. Na hodnocení tohoto experimentu je zatím příliš brzy.

Na závěr bych rád uvedl několik postřehů. Program kurzu je vhodné konzultovat s nějakým supervizorem, který má s podobnými akcemi zkušenost. Velmi dobrou spolupráci máme s PPP v Karlových Varech. Dále je třeba zajistit minimálně s několika měsíčním předstihem zázemí pro konání kurzu, místo si osobně prohlédnout, zjistit podmínky ubytování, hygienické zázemí, způsob stravování, určit dopravu, připravit místnosti pro konání her a technik, určit předpokládané náklady a cenu pro jednoho žáka. Důležitá je účast maximálního počtu žáků a jejich třídního učitele. Před začátkem prázdnin je nutné oslovit rodiče a zaslat jim základní informace o připravovaném adaptačním kurzu.  K organizaci je také dobré využít nově vzniklou samosprávu v jednotlivých třídách, rozdělit případné služby ještě před odjezdem a po příjezdu na kurs poučit žáky o správném chování a nechat je toto poučení podepsat.

V průběhu adaptačních kurzů je také získáno mnoho materiálů ke zpracování. Jsou to např. záznamové archy technik z různých psychoher a výsledky společné práce žáků. S řadou výsledků jsou seznámeni rodiče, část výstupů (souhrnně) je sdělena vedení školy. Nutná je také následná evaluace formou sociometrického šetření, k té můžeme například pozvat pracovnici PPP. Výhodné je získat finanční prostředky na konání i formou nějakého grantu, které nabízí město nebo kraj a další případné instituce.

Nejdůležitější podmínkou konání adaptačních kurzů je pozitivní přístup a dobrá nálada. Proč byste se o jejich konání nemohli pokusit i právě vy!